TL.HARUNYAHYA.COMhttp://tl.harunyahya.comtl.harunyahya.com - Moralidad ng Qur'an at Deep-iisip - Kamakailan NaidagdagtlCopyright (C) 1994 tl.harunyahya.com 1TL.HARUNYAHYA.COMhttp://tl.harunyahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Ang Allah ay lubhang mapagbigay sa mga tao [ 2 ]Kung ang isang tao ay susulyap at magmamasid sa kanyang paligid matutunghayan niya ang hindi mabilang na pagpapatunay sa walang depekto o walang pagkakamaling kasiningan sa paglikha ni Allah at pati na ng Kanyang kapangyarihan sa paglikha. Halimbawa, sa tuwing ang isang tao ay titingin sa salamin, ang karaniwang makikita niya ayhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/41019/ang-allah-ay-lubhang-mapagbigayhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/41019/ang-allah-ay-lubhang-mapagbigayMon, 18 Apr 2011 11:47:52 +0300Ang pagsasaloob ng tunay na makapagbibigay ng mabuting kasiyahan kay Allah sa ating bawa't kilos at gawaAng isang tao na nagnanais na maipakita ang kanyang pinakamatapat na kalooban sa bawa't pangyayari na kanyang kakaharapin at susuungin ay tunay na naghahangad na makamit ang mabuting kasiyahan ni Allah. Ang utos na ito ng Allah ay naipapaalala sa mga tao sa pamamagitan ng ayat na ito,“Kung gayon, mag-unahan kayo sa pagshttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/41018/ang-pagsasaloob-ng-tunay-nahttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/41018/ang-pagsasaloob-ng-tunay-naMon, 18 Apr 2011 11:43:50 +0300Walang lugar para sa mga kahinaan tulad ng takot, pakikipagmadalian, pighati’t kalungkutan, poot o galit man sa mataas na antas ng pananampalataya ng mga propetaKatiyakan, ang mga mananampalataya lamang ang tunay na naniwala sa Allâh (I) at sa Kanyang Sugo at sumunod sa Kanyang batas, pagkatapos ay wala sila ni anumang pag-aalinlangan sa kanilang mga paniniwala, at ginasta nila ang mga mahahalaga nilang kayamanan at nagpunyagi ang kanilang mga sarili sa Daan ng Allâh (I), paghttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/41017/walang-lugar-para-sa-mgahttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/41017/walang-lugar-para-sa-mgaMon, 18 Apr 2011 11:38:28 +0300Ang Allah ay lubhang mapagbigay sa mga tao [1 ]Nilikha ni Allah ang mga tao sa mundo na kung saan ito ay puno ng mga pagsubok. Nilikha niya ang kapaligirang ito na ang mga nasabing pagsubok ay may kanya-kanyang natatanging mga detalye. Ating makikita na si Allah ay patuloy na nagbibigay ng pagpapala sa mga tao mula sa mga pinakamaliliit na detalye sa mundong ito, ang ilanhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/41016/ang-allah-ay-lubhang-mapagbigayhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/41016/ang-allah-ay-lubhang-mapagbigayMon, 18 Apr 2011 11:32:22 +0300ANG PAGKAKAROON NG INTELEKTUWAL NA KAKANYAHAN AT ANG MAKAGAMIT NITO AY ISANG PRIBILEHIYOAng ilang tao ay mamamalas nating nagtataglay ng mga katangiang superyor onakahihigit kumpara sa karamihan. Lubos na respeto at paghanga ang ibinibigay natin sa mga taong ito. Subali’t kadalasan, hindi nila alintana kung ano ang pinagmumulan ng paghanga nating ito sa kanila. Sa mga nakakamasid, agaran nilang nasasabi nahttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/40339/ang-pagkakaroon-ng-intelektuwal-nahttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/40339/ang-pagkakaroon-ng-intelektuwal-naFri, 01 Apr 2011 11:40:23 +0300ANG MGA HAYOP AY MAYROONG ISANG PANLOOB NA ORASAN (INTERNAL CLOCK)“…Walang anumang bagay na gumagapang sa ibabaw ng kalupaan kundi bukod-tangi na Pagmamay-ari lamang ng Allâh (I), at ito ay nasa ilalim ng Kanyang Kapangyarihan at Pangangasiwa.Katiyakan, ang aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay Siyang nasa Matuwid na Landas...”(Surat Hud, 56) Pinaghahandaan nhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/40338/ang-mga-hayop-ay-mayroonghttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/40338/ang-mga-hayop-ay-mayroongFri, 01 Apr 2011 11:36:38 +0300ANG MAPAGKALINGA, MAPANGALAGA AT MAPAGMAHAL NA PAGTANGGAP NG ATING PROPETA (SAAS) SA MGA AHLUL KITAB (MAMAMAYAN NG AKLAT)ANG PAGBIBIBIGAY PERMISO NG ATING PROPETA (SAAS) SA MGA KRISTIYANO NG NAJRAN NA MAKASAMBA SA MASJID-I NABAWI “Isang delegasyon ng mga Kristiyano ng Najran ang dumating sa Medina habang kasalukuyang ginaganap ang panghapong salat, dire-diretso sila sa pagpasok sa Masjid-i Nabawi. Dumating sila habang ang ating Propetahttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/39058/ang-mapagkalinga-mapangalaga-at-mapagmahalhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/39058/ang-mapagkalinga-mapangalaga-at-mapagmahal//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/37468_Peygamberimiz_sav_in_kitap_ehline_karsi_sefkatli_koruyucu_ve_sevgi_dolu_tutumu.jpgWed, 23 Feb 2011 21:21:13 +0200PAPAANO MARAPAT NA MANGARAL SA MGA ITINUTURING NA ''AHLUL KITAB'' (MAMAMAYAN NG AKLAT)?Ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay ang mga taong inilarawan ni Allah sa Banal na Qur’an bilang mga Ahlul Kitab o Mamamayan ng Aklat. Ilang bersikulo o ayat sa Banal naQur’an ang naglarawan din kung papaano ang marapat na pakikisalamuha sa mga itinuturing na Ahlul Kitab. At kung ating susuriing mabuti ang buhay ng atinhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/38971/papaano-marapat-na-mangaral-sahttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/38971/papaano-marapat-na-mangaral-sa//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/37469_kitap_ehkine_nasil_teblig_yapilir.jpgTue, 22 Feb 2011 10:02:00 +0200ANG MGA TUNAY NA MAY PANINIWALA AY WALANG ANUMANG ALINLANGAN SA KANILANG PANANAMPALATAYA.Katiyakan, ang mga mananampalataya lamang ang tunay na naniwala sa Allâh (I) at sa Kanyang Sugo at sumunod sa Kanyang batas, pagkatapos ay wala sila ni anumang pag-aalinlangan sa kanilang mga paniniwala, at ginasta nila ang mga mahahalaga nilang kayamanan at nagpunyagi ang kanilang mga sarili sa Daan ng Allâh (I), paghttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/35287/ang-mga-tunay-na-mayhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/35287/ang-mga-tunay-na-may//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/33620_SAMIMI_IMAN_EDENLER_HICBIR_KUSKUYA_KAPILMADAN_IMAN_EDERLER.jpgSun, 05 Dec 2010 22:48:41 +0200ANG MGA ASHAB AL-SUFFA NA GINUGOL ANG KANILANG YAMAN AT INILAAN ANG MGA SARILI SA PAGSISILBI TANGING PARA KAY ALLAH LAMANG AY TUNAY NA KAHANGA-HANGA’T DAPAT TULARAN NG MGA MUSLIM.Ang mga naging kasa-kasama ng ating Propeta (saas) ay mga kahanga-hangang tao dahilan sa taglay nilang mataas na antas ng moralidad at kakanyahan sa pagsasakripisyo ng mga sarili. Ang mga nabilang sa grupo na ito na tinawag na Ashab al-Suffa ay sadyang nagtakda na ng mga sarili para sa 24 oras na pagsisilbi sa bawa’t araw nhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/34309/ang-mga-ashab-al-suffahttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/34309/ang-mga-ashab-al-suffa//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/33577_mallarini_ve_canlarini_Allah_yolunda_vakfeden_ashabi_suffa_tum_muslumanlar_icin_ornektir.jpgSun, 21 Nov 2010 01:09:30 +0200PAANO MAKIKILALA ANG HAZRAT MAHDI (AS)?PANAYAM (LIVE INTERVIEW) KAY ADNAN OKTAR SA KACKAR TV (Ika-8 ng Enero, 2009) ADNAN OKTAR: Sa una, ang Hazrat Mahdi (as) ay makikilala lamang sa liwanag na dala ng kanyang pananampalataya. Sa madaling salita, hindi tayo makatitiyak. Tayo ay mapag-iisip kung ito na nga ba ang nilalang na iyon. Sa simula ay magkakaroon tayo ng nhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/34061/paano-makikilala-ang-hazrat-mahdihttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/34061/paano-makikilala-ang-hazrat-mahdiSun, 14 Nov 2010 23:00:19 +0200ANG PAGTAWAG NG JIHAD AY NANGANGAHULUGAN NA PAGSUSUMIKAP NA IPALAGANAP ANG RELIHIYON NI ALLAH; ANG PAKIKIDIGMA AT JIHAD AY DALAWANG MAGKAIBANG MGA BAGAY.Hango mula sa isang panayam kay G. Adnan Oktar, ika-6 ng Agosto, 2010 -Ang paglulunsad ng jihad ay isang pagkilos, ang pagsusumikap upang palaganapin ang relihiyon ni Allah. Halimbawa, sa pagkakataong ito, tayo ay naglulunsad ng jihad, tayo ay nagsusumikap, nagpapakita ng pagpupursigi at nagtutulak. Hayaan mong bawiin ko anhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/33345/ang-pagtawag-ng-jihad-ayhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/33345/ang-pagtawag-ng-jihad-aySun, 31 Oct 2010 02:26:45 +0300ANG SUMUNOD SA DAAN NG PROPETA (SAAS)Detalyadong nailarawan ng ating Propeta (saas) ang Katapusan ng Panahon na kung saan tayo ay namumuhay na. Isa sa mga pangyayaring magaganap sa Katapusan ng Panahon ay ang patungkol sa mga Muslim, na sa panahong nabanggit, sila ay mahaharap sa maraming hirap, pasakit at dusa. Ito ay sa dahilang, gaya ng inihayag ng ating Propetahttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/31674/ang-sumunod-sa-daan-nghttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/31674/ang-sumunod-sa-daan-ng//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/29090_Peygamberimiz_sav_in_gosterdigi_yola_uymak.jpgTue, 28 Sep 2010 04:27:01 +0300SA BANAL NA QUR'AN, IPINAHAYAG NG ATING PANGINOONG ALLAH NA PAGKAKALOOBAN NIYA NG NATATANGING KAALAMAN (''GHAIB'') ANG MGA SUGO KUNG KANYANG MAMARAPATIN…ADNAN OKTAR: At ganyan nga ang natatanging kaalaman ukol sa hindi pa nakikita ng mga mata. Ang tao ay napakadalas magsalita ng sa wari mo’y alam na nila ang lahat. Hayaan mo akong muling magsalita patungkol dito, para hindi na ito paulit-ulitin pa, Insha’Allah. Ako ay humihingi ng proteksyon sa ilalim ni Allah laban khttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/25493/sa-banal-na-quran-ipinahayaghttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/25493/sa-banal-na-quran-ipinahayagTue, 01 Jun 2010 22:58:17 +0300MAY NALILIHIM NA KADAHILANAN SA LIKOD NG MGA MABIBIGAT NA PAGSUBOK NA DINAANAN NG MGA PROPETANatural na batid ng Makapangyarihang Allah na lahat ng nilikha niyang mga propeta ay may dalisay na pananampalataya at mataas na pagpapahalaga sa moralidad; dahil sa Siya ang lumikha sa mga ito ng may tunay na lalim at busilak na pananalig. Nguni't sa kabila ng pagiging mga piniling sugo ng Panginoon, nakahihigit man at kagalhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/25013/may-nalilihim-na-kadahilanan-sahttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/25013/may-nalilihim-na-kadahilanan-saSun, 23 May 2010 14:05:00 +0300SA KABILA NG KAKULANGAN at KAHINAAN, ANG TAO AY PATULOY SA KANILANG PAGMAMAMATAASNilikha ni Allah ang katawan ng tao nang halos higit pa sa pinakadakilang sining. Lahat ng kagila-gilalas na katangiang pisikal, gaya ng "skeleton system" (pagkakabuo ng buto) na nagbibigay-daan upang ang tao ay makakilos ng maayos, ang "circular system" (pagdaloy ng dugo sa buong katawan) na siyang nagpapanathttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/24432/sa-kabila-ng-kakulangan-athttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/24432/sa-kabila-ng-kakulangan-atThu, 13 May 2010 21:00:26 +0300AYON SA BANAL NA QUR’AN, ANG PAGPAPALAGANAP NG MORALIDAD NG ISLAM SA BUONG MUNDO AY ISANG OBLIGASYON O MALAKING TUNGKULINSa maraming taludtod ng Banal na Qur'an ipinangako ni Allah ang kapangyarihan at kalaganapan ng moralidad ng Islam sa buong mundo. Ang pangako ng ating Panginoon, ang Tunay na Lubos na Makapangyarihan, ay totoo at hindi kailanman tayo binigo ni Allah sa pagtupad sa Kanyang mga pangako. At doon sa mga taong buong-pusong naniniwalahttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/23698/ayon-sa-banal-na-quranhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/23698/ayon-sa-banal-na-quranSat, 01 May 2010 23:42:38 +0300AYON SA BANAL NA QUR’AN, ISANG SAGRADONG OBLIGASYON PARA SA LAHAT NG MGA MUSLIM ANG MAGKAISASa Banal na Qur’an, iniutos ni Allah ang pagkakaisa ng mga mananampalataya, ang pagsama sa hanay ng paniniwala laban sa mga kalaban nito, ang ipagsaalang-alang at ibigin ang bawa’t isa bilang mga kapatid, ang pagiging mapagpatawad, at ang pangangalaga sa isa’t-isa upang maiwasan ang mga paghihiwalay, dibisyon athttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/23660/ayon-sa-banal-na-quranhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/23660/ayon-sa-banal-na-quran//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/23315_kurana_gore_muslumanlarin_birlik_olmalari_farzdir.jpgSat, 01 May 2010 01:18:09 +0300ANG PAGTINGIN SA MGA KAGANAPAN SA HINAHARAPAng pagiging mulat ng isang tao sa paniniwala na siya ay dumadaan lamang sa maraming pagsubok ng buhay ang siyang nagdudulot sa kanya upang tingnan at pakasuriin ang mga maaaring kaganapan sa hinaharap. Ngunit ano ang tunay na kahulugan ng "tumingin sa mga kaganapan mula sa hinaharap?” Kahit gaano man kalaki o kalubha ahttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/22456/ang-pagtingin-sa-mga-kaganapanhttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/22456/ang-pagtingin-sa-mga-kaganapan//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/8152_Olup_bitenleri_gelecekten_izlemek.jpgSun, 04 Apr 2010 03:12:51 +0300ANG MGA KALUNGKUTAN SA GITNA NG ISANG LIPUNANG WALANG PANINIWALAMaliwanag na nasasaad sa Banal na Qur’an ang pagdedeklara ni Allah na tunay na nilikha Niya ang sangkatauhan para sa isang napakamahalagang kadahilanan: “Na kung kaya, ituon mo, O Muhammad, ang iyong mukha, ikaw at ang sinumang susunod sa iyo at manatili ka sa ‘Deen’ na siyang ipinag-utos na batas ng All&acihttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/22200/ang-mga-kalungkutan-sa-gitnahttp://tl.harunyahya.com/tl/Artikulo/22200/ang-mga-kalungkutan-sa-gitnaSun, 28 Mar 2010 14:36:34 +0300